Usługi prawne

Pomagamy naszym Klientom na każdym etapie ich działalności: począwszy od tworzenia danego podmiotu gospodarczego, poprzez cały zakres jego działalności, zawierania umów czy kształtowania innych stosunków prawnych ich dotyczących, zmiany i przekształcenia takich stosunków oraz poprzez reprezentowanie Klientów przed sądami czy organami państwa, gdy dochodzą lub bronią swych praw, aż po reprezentowania ich w postępowaniach egzekucyjnych. Prowadzimy również postępowania likwidacyjne i upadłościowe.

Poniżej przedstawiamy dziedziny prawa, w których się specjalizujemy.

Świadczymy usługi w pełnym zakresie prawa cywilnego, w tym zarówno w zakresie umów i zobowiązań, prawa rzeczowego i nieruchomości, odszkodowań:

 • negocjujemy, opracowujemy oraz opiniujemy umowy handlowe,również umowy z kontrahentami zagranicznymi, w tym przykładowo: umowy sprzedaży, umowy dotyczące stałej współpracy handlowej lub produkcyjnej, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy o świadczenie usług, umowy leasingu, umowy transportowe, itp.,
 • doradzamy w zakresie zastosowania prawnych zabezpieczeń zawieranych umów celem eliminacji lub znacznego ograniczenia ryzyka Klienta,
 • wspieramy Klientów w zakresie prawnej oceny aspektów wykonywania oraz realizacji zawartych umów,
 • świadczymy usługi w zakresie sporów związanych z odszkodowaniami, zarówno kontraktowymi, jak i deliktowymi,
 • świadczymy usługi związane z nieruchomościami, w tym sporządzamy umowy związane z nabyciem, zbyciem i dysponowaniem nieruchomościami, reprezentujemy Klientów przed sądami wieczysto – księgowymi, opracowujemy dokumenty związane z kompleksową realizacją inwestycji w procesie budowlanym, w tym w szczególności umowy o roboty budowlane czy umowy deweloperskie.

Obsługa spółek prawa handlowego, krajowych jak i z kapitałem zagranicznym, obejmująca wszelkie zagadnienia dotyczące ich funkcjonowania, w tym :

 • tworzenie spółek, ich przekształcenia, fuzje, podziały czy likwidacje,
 • rejestracja spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także wszelkich zmian ich dotyczących oraz spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w tym w zakresie zamknięć finansowych lat obrotowych spółek,
 • sporządzanie statutów oraz umów spółek, jak również ich zmian,
 • doradztwo w zakresie zmian kapitałowych oraz zmian w strukturze kapitałowej spółek,
 • doradztwo w zakresie praw i obowiązków akcjonariuszy oraz wspólników spółek, w tym również z uwzględnieniem udziału kapitału międzynarodowego,
 • doradztwo w zakresie wewnętrznego funkcjonowania spółek handlowych,
 • obsługa organów spółek, w tym przygotowywanie oraz opiniowanie aktów poszczególnych organów spółek, doradztwo w zakresie sporów kompetencyjnych, doradztwo w zakresie odpowiedzialności osób zasiadających w organach spółek.

Świadczymy usługi prawne zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy, w tym:

 • wspieramy pracodawców w sprawach pracowniczych, w tym w zakresie sporów zbiorowych z pracownikami,
 • opracowujemy oraz opiniujemy akty związane z indywidualnym zatrudnieniem, w tym umowy o pracę, umowy związane z powierzeniem pracownikom mienia pracodawcy, dokumenty związane z zakończeniem stosunków pracy,
 • opracowujemy oraz opiniujemy akty związane ze zbiorowym prawem pracy,  regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania czy regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz inne porozumienia związane ze stosunkami pracy,
 • opracowujemy oraz opiniujemy kontrakty menedżerskie,
 • reprezentujemy pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy i organami państwowymi,
 • reprezentujemy pracowników w sporach z pracodawcami,
 • reprezentujemy Klientów w sporach z zakresu wypadków przy pracy.

Kancelaria od początku swego istnienia zajmuje się kwestiami związanymi z prawem upadłościowym.

Radca prawny Zbigniew Głodny jest syndykiem od 2001 roku. Jako syndyk oraz nadzorca sądowy prowadził kilkadziesiąt postępowań upadłościowych, zarówno obejmujących likwidację majątku upadłego oraz układy z wierzycielami.

Niezależnie od powyższego Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług związanych z reprezentowaniem wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, zgłaszaniem wierzytelności, prowadzeniem postępowań zażaleniowych w ramach postępowań upadłościowych, przygotowywaniem wniosków wierzycieli lub dłużników o ogłoszenie upadłości.

Kancelaria od początku swego istnienia zajmuje się kwestiami związanymi z prawem restrukturyzacyjnym (poprzednio upadłościowym i naprawczym).

Radca prawny Zbigniew Głodny jest doradcą restrukturyzacyjnym od 2001 roku. Jako syndyk oraz nadzorca sądowy prowadził kilkadziesiąt postępowań upadłościowych, zarówno obejmujących likwidację majątku upadłego oraz układy z wierzycielami.

Niezależnie od powyższego Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług związanych z reprezentowaniem wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym. Występujemy przed sądami arbitrażowymi, jak również przed Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich oraz Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Klientom świadczymy usługi i wspieramy ich radą w postępowaniach egzekucyjnych, zarówno, gdy występują w roli wierzyciela jak i w roli dłużnika.

Współpraca

Kancelaria pozostaje w stałej współpracy z doradcą podatkowym oraz z profesjonalnymi biurami księgowo – rachunkowymi, jednymi z największych na Śląsku.

Świadczymy usługi w języku polskim oraz w języku angielskim