PRÁVNÍ SLUŽBY

V oblasti daňových otázek a účetnictví dlouhodobě spolupracujeme s daňovým poradcem a profesionálními účetními kancelářemi. Od začátku svého působení se Kancelář zabývá také úpadkovým právem a vede úpadková a reorganizační řízení. Poskytujeme služby v polském a anglickém jazyce. Seznamte se s naší nabídkou a využijte služeb naší Advokátní kanceláře. Pomáháme našim Klientům v každé fázi jejich podnikání: počínaje od založení vybraného hospodářského subjektu, v celé oblasti jeho činnosti, uzavírání smluv nebo v případě vytváření jiných právních vztahů, změny a transformace těchto vztahů a při zastupování Klientů před soudy nebo státními orgány, v situaci kdy se domáhají nebo brání svá práva, až po jejich zastupování při exekučních řízeních. Také vedeme likvidační a konkurzní řízení.

Dále uvádíme oblasti práva, ve kterých se specializujeme.

Poskytujeme služby v celém rozsahu občanského práva, včetně oblasti smluv a závazků, věcného práva, práva o nemovitostech a odškodnění:

 • sjednáváme, zpracováváme a opatřujeme komentářem obchodní smlouvy, rovněž smlouvy se zahraničními subdodavateli, včetně například: smluv o prodeji, smluv týkajících se dlouhodobé obchodní spolupráce nebo spolupráce při výrobě, nájemních smluv, smluv o pronájmu, smluv o poskytování služeb, leasingových smluv, přepravních smluv atd.,
 • poskytujeme poradenství v oblasti využití právních zabezpečení uzavíraných smluv s cílem eliminovat nebo do značné míry omezit riziko, které Klient podstupuje,
 • podporujeme Klienty v oblasti právního zhodnocení hledisek provádění a realizace uzavřených smluv,
 • poskytujeme služby v oblasti sporů spojených s odškodněním, jak smluvním, tak i vycházejícím z deliktního práva,
 • poskytujeme služby spojené s nemovitostmi, včetně vytváření smluv týkajících se získání, prodeje a nakládání s nemovitostmi, zastupujeme Klienty v majetkoprávních sporech, zpracováváme podklady pro komplexní realizaci investic během stavebního řízení, zejména pak smluv o stavebních pracích nebo developerských smluv.

Poskytujeme právní služby pro subjekty z oblasti obchodního práva, a to jak pro státní společnosti, tak i pro společnosti se zahraničním kapitálem ve všech oblastech spojených s jejich fungováním:

 • založení společností, jejich transformace, fúze, rozdělování nebo likvidace,
 • registrace společností v obchodním rejstříku vedeném příslušným rejstříkovým soudem a také změny různého druhu a oblastí spojených s fungováním společností, včetně úkolů spojených s finančním vyúčtováním za poslední účtovací období společností,
 • příprava statutu a firemních smluv, stejně jako jejich změny,
 • poradenství v oblasti změn vlastního kapitálu a změn v kapitálové struktuře společností,
 • poradenství v oblasti práv a povinností vůči akcionářům a partnerům společností, včetně zohlednění podílu mezinárodního kapitálu,
 • poradenství v oblasti vnitřního fungování obchodních společností,
 • právní služby pro jednotlivé orgány společností, včetně přípravy a ohodnocení právních aktů jednotlivých orgánů společností, poradenství v oblasti kompetenčních sporů, poradenství v oblasti zodpovědnosti osob předsedajících orgánům společností.

Poskytujeme právní služby jak v oblasti individuálního, tak i kolektivního pracovního práva, včetně:

 • podporujeme zaměstnavatele v otázkách zaměstnávání, včetně oblasti kolektivních sporů se zaměstnanci,
 • zpracováváme a hodnotíme právní akty spojené s individuálním zaměstnáváním, včetně pracovních smluv, smluv spojených s pověřením majetku zaměstnavatele zaměstnancům, dokumentů týkajících se ukončení pracovního poměru,
 • zpracováváme a hodnotíme právní akty týkající se kolektivního pracovního práva, pracovněprávní předpisy, pracovněprávní mzdové předpisy, pracovněprávní předpisy podnikového sociálního fondu a jiné dohody spojené s pracovními podmínkami,
 • zpracováváme a hodnotíme manažerské smlouvy,
 • zastupujeme zaměstnavatele ve sporech se zaměstnanci před obecnými soudy a státními orgány,
 • zastupujeme zaměstnance ve sporech se zaměstnavateli,
 • zastupujeme klienty ve sporech týkajících se pracovních úrazů.

Kancelář se od počátku své existence zabývá otázkami spojenými s insolvenčním právem.

Právní poradce Zbigniew Głodny je insolvenční správcem od roku 2001. Jako insolvenční správce a soudní dozorce vedl desítky insolvenčních řízení, jak s likvidací majetku dlužníka, tak s dohodami s věřiteli.

Kromě toho se kancelář zabývá poskytováním služeb spojených s reprezentací věřitelů v insolvenčních řízeních, přihlašováním pohledávek, vedením odvolacích řízení v rámci insolvenčních řízení, přípravou návrhů věřitelů nebo dlužníků o vyhlášení bankrotu.

Kancelář se od počátku své existence zabývá otázkami spojenými s restrukturalizačním právem (dříve insolvenčním a sanacním).

Právní poradce Zbigniew Głodny je restrukturalizačním poradcem od roku 2001. Jako insolvenční správce a soudní dozorce vedl desítky insolvenčních řízení, jak s likvidací majetku dlužníka, tak s dohodami s věřiteli.

Kromě toho se kancelář zabývá poskytováním služeb spojených s reprezentací věřitelů v restrukturalizačních řízeních.

Zastupujeme Klienty v řízeních před obecnými i správními soudy, Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem. Vystupujeme před arbitrážními soudy, podobně jako před Soudním tribunálem Evropské unie a Soudním dvorem v Lucemburku.

Poskytujeme našim Klientům služby a sloužíme radou v exekučních řízeních v případech, kdy se ocitnou v roli věřitele nebo dlužníka.

SPOLUPRÁCE

Kancelář dlouhodobě spolupracuje s daňovým poradcem a profesionálními účetními kancelářemi, které patří mezi největší ve Slezsku.

Poskytujeme služby v polském a anglickém jazyce.